society golf orgainser days stevenage hertfordshire 2019